ارتباط با دانشکده
آدرس پستی:ایران، تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
تلفن:66022721 - 021 
02و 66165201 - 021 
پست الکترونیکی: msedep@sharif.ir
ایمیل دانشکده

ارتباط با دانشکده