برنامه های درسی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

برنامه دروس دوره دکتری


برنامه تحصیلی
دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف از طریق آزمون سراسری اقدام به پذیرش دانشجو در دوره دکترای تخصصی می نماید. پذیرش در دوره دکترای دانشکده مهندسی و علم مواد بدون گرایش می باشد. برنامه کنونی دوره دکترا مشتمل بر 39 واحد درسی است که شامل 8 واحد دروس اجباری، 7 واحد دروس اختیاری، 24 واحد رساله دکترا و 3 واحد درس جبرانی است (در برنامه ورودیهای قبل از سال 1391 تعداد واحدهای اختیاری 10 می باشد). بعلاوه لازم است هر دانشجوی دکترا حداقل 3 بار در درس صفر واحدی دستیار آموزشی (TA) ثبت نام کرده و آن را با موفقیت پشت سر بگذارد. دانشجویان پس از ورود به دانشکده حداکثر یک ترم فرصت دارند که استاد راهنمای خود را انتخاب کرده و فرم استاد راهنمای خود را پس از تایید استاد مربوطه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند. پس از مشخص شدن استاد راهنما دانشجو مکلف است واحدهای اختیاری خود را زیر نظر استاد راهنما متناسب با زمینه پژوهشی رساله خود اخذ نماید. به دانشجویان توصیه می شود پس از پذیرش در دوره دکترا، قوانین و آیین نامه های آموزشی-پژوهشی مربوط به مقطع خود را بدقت مطالعه فرمایند تا بعلت عدم آگاهی از مقررات حین تحصیل دچار مشکل نشوند.دانشجویان گرامی جهت اگاهی از چارت درسی، آیین نامه های آموزشی پژوهشی و فرمهای مربوطه روی دکمه زیر کلیک کنید.
فرم ها و آئین نامه های مقطع دکتری

برنامه دروس دوره کارشناسی ارشد


برنامه آموزشی
دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف از طریق آزمون سراسری در دوره کارشناسی ارشد و در نه گرایش تخصصی مختلف دانشجو پذیرش می کند. دوره های کارشناسی ارشد در این دانشکده به دو صورت آموزش محور (بدون رساله کارشناسی ارشد) و آموزش-پژوهش محور (همراه با رساله کارشناسی ارشد) برگزار می شوند. طول دوره کارشناسی ارشد در این دانشکده 2 سال می باشد و جهت موفقیت در این دوره لازم است دانشجو طی این مدت واحدهای مربوط به گرایش خود را (مطابق چارت درسی) با موفقیت پشت سر بگذارد. گرایشهای 9 گانه کارشناسی ارشد ذکر شده عبارتند از: استخراج مواد، بیومواد، خوردگی، جوشکاری، ریخته گری، سرامیک، شکل دادن فلزات، شناسایی و انتخاب مواد، نانومواد. لازم است دانشجو پس از پذیرش در این دوره در اسرع وقت اقدام به انتخاب استاد راهنما نموده و فرمهای مربوط به تعیین استاد راهنما و تعریف اولیه رساله کارشناسی ارشد خود را در زمان تعیین شده (حدودا اواسط ترم اول) توسط دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده به این دفتر تحویل دهد. به دانشجویان توصیه می شود پس از پذیرش در دانشکده، مقررات و آیین نامه های آموزشی- پژوهشی مربوط به دوره خود را بدقت مطالعه فرمایند تا بعلت عدم آگاهی از قوانین حین تحصیل دچار مشکل نشوند.دانشجویان گرامی جهت اگاهی از چارت درسی، آیین نامه های آموزشی پژوهشی و فرمهای مربوطه روی لینک زیر کلیک کنید .
فرم ها و آیین نامه ها ی مقطع کارشناسی ارشد

برنامه دروس دوره کارشناسی


برنامه آموزشی

دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف از طریق آزمون سراسری اقدام به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی می نماید. پذیرش در دوره کارشناسی دانشکده مهندسی و علم مواد بدون گرایش می باشد. برنامه کنونی دوره کارشناسی مشتمل بر 140 واحد درسی است که شامل 20 واحد دروس عمومی، 37 واحد دروس پایه، 65 واحد دروس تخصصی الزامی و 18 واحد دروس تخصصی اختیاری است (که از این 18 واحد باید حداقل 3 آزمایشگاه گذرانده شود).  پس از مشخص شدن استاد راهنما دانشجو مکلف است واحدهای انتخابی خود را زیر نظر استاد راهنمای خود اخذ نماید. به دانشجویان توصیه می شود پس از پذیرش در دوره کارشناسی، قوانین و آیین نامه های آموزشی-پژوهشی مربوط به مقطع خود را بدقت مطالعه فرمایند تا بعلت عدم آگاهی از مقررات حین تحصیل دچار مشکل نشوند. دانشجویان گرامی جهت آگاهی از چارت درسی، آیین نامه های آموزشی پژوهشی و فرمهای مربوطه روی دکمه زیر کلیک کنید.
فرم ها و آیین نامه های مقطع کارشناسی