کارمندان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

کارمندان بخش اداری

مریم اثمرپور
کارشناس کامپیوتر
مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری
 

تلفن: 66165230 21 98+

نمابر: 66005717 21 98+

ایمیل: asmarpour@sharif.ir

ناصر سالمی
کارشناس اجرایی

کارشناسی ارشد فیزیک

تلفن: 66165233 21 98+

نمابر: 66005717 21 98+

ایمیل: n.salemi@staff.sharif.edu

مریم شاه محمدی
کارشناس آموزش
کارشناسی مدیریت آموزشی
 

تلفن: 66165229 21 98+

نمابر: 66005717 21 98+

ایمیل: shahmohammadi@sharif.ir

علی عسگری زاده
مسئول انتشارات 

 

تلفن: 66165253 21 98+

نمابر: 66005717 21 98+

ایمیل: asgarizadeh@sharif.ir

میترا عموهاشمی
رئیس اداره امور آموزشی و دبیرخانه

کارشناس علوم تربیتی

تلفن: 66165255 21 98+

نمابر: 66005717 21 98+

ایمیل: amoohashemi@sharif.ir

فرزانه وزیری مقدم
مسئول دفتر ریاست دانشکدهتلفن: 02-66165201 21 98+

نمابر: 66005717 21 98+

ایمیل: vaziri@sharif.ir

کارمندان آزمایشگاهها و کارگاهها

محمد رضا ارسنجانی
مسئول آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه
مهندسی تکنولوژی جوش
تلفن : 66165245 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : arsanjani@sharif.ir
پرویز پورکارنسودی
مسئول آزمایشگاه متالوگرافی
.
 
تلفن : 66165237 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : nasoodi@sharif.ir
معصومه پورصادق
مسئول آزمایشگاه خوردگی و پوشش

مهندسی شیمی

تلفن : 66165232 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : poorsadegh@sharif.ir
امین جلالی
مسئول آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانو

مهندسی تکنولوژی جوشکاری

تلفن : 66165261 21 98+ و 5264 
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : ajalali@sharif.ir
آزاده روحانی مشهدی
مسئول آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
تلفن : 66165271 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : azade.rohani@sharif.ir
نفیسه سهرابی
مسئول آزمایشگاه سرامیک

کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد

تلفن : 66165240 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : n_sohrabi@sharif.ir
رحیم شیدادل
مسئول آزمایشگاه ریخته گری

.

تلفن : 66165270 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : rehimshedadel@gmail.com
مهدی معارف وند
مسئول آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد

کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد

تلفن : 68 و 66165235 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : maarefvand@sharif.ir
مجید ملوکی
مسئول آزمایشگاه پلیمر

.
 

تلفن :982166165234+   
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل :
مرتضی منصوری
مسئول آزمایشگاه عملیات حرارتی

کارشناس آزمایشگاه

تلفن :982166165236+  و 5241
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : m_mansoori@sharif.ir
جعفر مهدی اخگر
مسئول آزمایشگاه خواص مکانیکی

کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد

تلفن : 66165239 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : akhgar@sharif.ir
داود نجفی
مسئول آزمایشگاه شکل دادن فلزات

مهندسی فناوری بازرسی جوش

تلفن : 66165242 21 98+
نمابر : 66005717 21 98+
ایمیل : dnajafi@sharif.ir