خدمات آزمایشگاهی و ارتباط با صنعت

خدمات آزمایشگاهی
در صورت نیاز به خدمات آزمایشگاهی دانشکده مهندسی و علم مواد، لطفا توجه بفرمایید که این خدمات در دو دسته ذیل تقسیم بندی می شوند:
1- آزمون های متصل به سامانه جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
برای این آزمون ها می توانید مستقیما از سایت این مرکز به نشانی ذیل اقدام نمایید:

http://centrallab.sharif.ir/
2- آزمون های غیر متصل به سامانه جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
در این صورت می توانید به طور مستقیم با دفتر ارتباط با صنعت، کارشناس بخش خدمات آزمایشگاهی دانشکده مهندسی و علم مواد تماس حاصل فرمایید.
ارتباط با صنعت
در مورد پروژه های صنعتی که نیاز به همکاری و مشورت با همکاران هیات علمی دانشکده وجود دارد، می توانید موضوع را به یکی از دو طریق ذیل با ما مطرح نمایید:
1- تماس با کارشناس بخش ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی و علم مواد، دفتر ارتباط با صنعت.
2- ارتباط مستقیم با معاونت پژوهشی و مسئول ارتباط با صنعت دانشکده، آقای دکتر علیزاده:
ایمیل : mseres@sharif.edu
تلفن: 66165265 21 98+

اطلاعات تماس کارشناسی بخش ارتباط با صنعت و خدمات آزمایشگاهی دانشکده مهندسی و علم مواد
تلفن: 66165231 21 98+
ایمیل: 
فکس: 66005717 21 98+