13 اردیبهشت

⏰چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت، ساعت ۱۵
📍سالن گلستانه، دانشکده مهندسی و علم مواد
🌐لینک ورود به صورت مجازی:
https://vc.sharif.edu/ch/mse-webinar