هسته های پژوهشی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و نانومتری
گروه تحقیقاتی مواد پلیمری