1 بهمن

کارگاه شیمی عمومی 1 به صورت مجازی و در لینک زیر برگزار خواهد شد:
http://vc.sharif.edu/ch/mse-room