اعضای هیات رئیسه دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محسن کاظمی نژاد
رئیس دانشکده
مسئول دفتر: فرزانه وزیری

تلفن: 02 __ 66165201 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل:  mkazemi@sharif.edu

آدرس وب: sharif.edu/~mkazemi

دکتر مجتبی موحدی
معاون تحصیلات تکمیلی

تلفن: 66165224 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل:
 m_movahedi@sharif.edu

آدرس وب:
 sharif.edu/~m_mov ahedi

دکتر رضا علیزاده
معاون پژوهشی و روابط بین الملل


تلفن: 66165265 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل:
r.alizadeh@sharif.edu

آدرس وب:
sharif.edu/~r.alizadeh
 

دکتر مجید پورانوری
معاون آموزشی


تلفن: 66165250 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل:
pouranvari@sharif.edu

آدرس وب:
 sharif.edu/~pouranvari
 

دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان
معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن: 66165203 21 98+
فکس: 66005717 21 98+
ایمیل: 
khachatourian@sharif.edu
آدرس وب:
 sharif.edu/~khachatourian