مسابقه عکس سال 1402

به مناسب هفته پژوهش، سومین دوره مسابقه دانشجویی عکس سال برگزار شد و در مراسمی از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد

عکس برگزیده در بخش میکروسکپ نوری

آقای امید خدابنده لو، دانشجوی کارشناسی ارشد


 

 

 

 

 

 

 

عکس برگزیده در بخش میکروسکپ الکترونی

آقای عزیز شهرکی، دانشجوی دکتری