عکس دسته جمعی دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشکده مهندسی و علم مواد

عکس دسته جمعی دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت پایان سال تحصیلی 1403-1402​​​​​​​