جلسه آنلاین معاونت دانشجویی با اعضای شورای صنفی

جهت هماهنگی پاره ای از امور ،در این جلسه آنلاین اعضای شورای صنفی با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده به بحث و تبادل نظر در مورد برخی مسائل دانشکده پرداختند.

زمان جلسه: سه شنبه، 2 اردیبهشت، ساعت 17:15 الی 18:00.