برگزیدگان عکس سال 1401

08 Jan 2023
333

 پس از رقابت 16 عکس، در نهایت دو عکس در دو بخش میکروسکپ نوری و میکروسکپ الکترونی توسط هیات داوران (هیات رئیسه دانشکده) برگزیده شدند. این عکس ها در ذیل آورده است و به مدت یک سال در بورد معاونت پژوهشی به نمایش گذاشته خواهند شد.

عکس برگزیده در بخش میکروسکپ نوری
• آقای فواد سلیمانی


 

عکس برگزیده در بخش میکروسکپ الکترونی
• آقای مسعود زارعی


 

دانلود فایل