برگزاری بازدید دانشجویان کارشناسی ورودی 1402 از آزمایشگاه های دانشکده مهندسی و علم مواد

در راستای طرح استاد ورودی روز چهارشنبه 2 اسفند ماه دانشجویان کارشناسی ورودی 1402 دانشکده مهندسی و علم مواد از آزمایشگاه های این دانشکده بازدید نمودند. این بازدید با حضور استاد ورودی دکتر خاچاطوریان و همیاران دانشکده برگزار شد. هدف از برگزاری بازدید آشنایی دانشجویان ورودی با امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه ها و همچنین زمینه های پژوهشی گروه های تحقیقاتی در دانشکده بود.