بازدید صنعتی از شرکت مهرکام پارس

جمعی از دانشجویان دانشکده به همراه سرکار خانم دکتر خاچاطوریان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده در تاریخ 19 خرداد ماه 1403 از شرکت مهرکام پارس بازدید نمودند. این بازدید صنعتی شامل بازدید از بخش های مختلف کارخانه و همچنین صحبت تخصصی با مدیران مجموعه بوده است.​​​​​​​