ابقاء رئیس دانشکده مهندسی و علم مواد

دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر محسن کاظمی‌نژاد را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ برای مدت دو سال به عنوان «رئيس دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.