بازدید دانشجویی از کارخانه فراورده های نسوز راه صنعت

روز چهارشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی و علم مواد به همراه معاون دانشجویی-فرهنگی دانشکده از کارخانه فراورده های نسوز راه صنعت بازدید نمودند.