Logo image Logo image

برنامه دروس دوره دکتری

برنامه دروس دوره دکتری
برنامه آموزشی دوره دکترا در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
برنامه تحصیلی
دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف از طریق آزمون سراسری اقدام به پذیرش دانشجو در دوره دکترای تخصصی می نماید. پذیرش در دوره دکترای دانشکده مهندسی و علم مواد بدون گرایش می باشد. برنامه کنونی دوره دکترا مشتمل بر 39 واحد درسی است که شامل 8 واحد دروس اجباری، 7 واحد دروس اختیاری، 24 واحد رساله دکترا و 3 واحد درس جبرانی است (در برنامه ورودیهای قبل از سال 1391 تعداد واحدهای اختیاری 10 می باشد). بعلاوه لازم است هر دانشجوی دکترا حداقل 3 بار در درس صفر واحدی دستیار آموزشی (TA) ثبت نام کرده و آن را با موفقیت پشت سر بگذارد. دانشجویان پس از ورود به دانشکده حداکثر یک ترم فرصت دارند که استاد راهنمای خود را انتخاب کرده و فرم استاد راهنمای خود را پس از تایید استاد مربوطه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند. پس از مشخص شدن استاد راهنما دانشجو مکلف است واحدهای اختیاری خود را زیر نظر استاد راهنما متناسب با زمینه پژوهشی رساله خود اخذ نماید. به دانشجویان توصیه می شود پس از پذیرش در دوره دکترا، قوانین و آیین نامه های آموزشی-پژوهشی مربوط به مقطع خود را بدقت مطالعه فرمایند تا بعلت عدم آگاهی از مقررات حین تحصیل دچار مشکل نشوند.

دانشجویان گراهی جهت اگاهی از چارت درسی، آیین نامه های آموزشی پژوهشی و فرمهای مربوطه به "این صفحه" مراجعه فرمایید.