Logo image Logo image

مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شریف

اخبار
مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شریف تاریخ: 98/10/11
در این مراسم آقای دکتر توکلی به عنوان پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی و علم مواد، آقای دکتر کوکبی به عنوان مولف منتخب دانشگاه و آقای دکتر پورانوری به عنوان پژوهشگر منتخب در حوزه بین الملل انتخاب شدند. در این مراسم همچنین از آقای دکتر دوامی بعنوان برگزیده ویژه جشنواره خوارزمی تقدیر به عمل آمد.