Logo image Logo image

آزمایشگاه سرامیک

آزمایشگاه سرامیک


آزمایشگاه سرامیک علاوه بر امکانات متنوع جهت آماده سازی مواد (پودر کردن، دانه بندی و غیره) و انجام عملیات حرارتی و زینترینگ سرامیک ها تا دمای 1800 درجه سانتیگراد (با قابلیت برنامه ریزی جهت فرایند گرمایش تا 9 مرحله)، آزمایشگاه سرامیک تجهیزات متنوعی را داراست که مهمترین آنها بشرح زیر است:.
میکروسکوپ حرارتی دمای 1500 درجه سانتیگراد
دیلاتومتر مجهز به سیستم خلاء
تغییرات گرمایی مواد (دستگاه DTA)
استحکام فشاری دیرگدازها تا دمای بالا (دستگاه RUL)
علاوه بر موارد فوق این آزمایشگاه مجهز به تمامی امکانات لازم جهت بررسی خواص فیزیکی نظیر ضریب هدایت حرارتی (TCT)، درجه حرارت دیرگدازی (PCE)، شوک حرارتی و خوردگی سرامیک ها و دیرگدازها، و همچنین خواص مکانیکی نظیر مقاومت پیچشی و فشاری (CSC)، استحکام خمشی و استحکام شکست (دستگاه HMOR) و خزش و خمش سه و چهار نقطه ای است.