Logo image Logo image

آزمایشگاه متالوگرافی


آزمایشگاه متالوگرافی


این آزمایشگاه با هدف بررسی های میکروسکپی مواد از ابتدای تاسیس این دانشکده راه اندازی شده است. با دانستن آنالیز شیمیایی نمونه و با آزمایشهای ساده متالوگرافی می توان فازهای مختلف را تحلیل و شناسایی نمود و همزمان تاریخچه نمونه را نیز تعیین کرد و حتی روش ساخت را برای دستیابی به ساختار و خواص مکانیکی مورد نظر پیش بینی کرد و این امر اهمیت وجود این آزمایشگاه را نشان می دهد. مهمترین تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:
سیستم آنالیز تصویری
میکروسکوپ استریو
میکروسختی سنج
بعلاوه این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ های نوری و وسایل تهیه نمونه می باشد و این تجهیزات، انجام متالوگرافی و تعیین ساختار در شرایط مختلف را کاملا امکان پذیر ساخته است.