Logo image Logo image

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد


آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد


این آزمایشگاه با دارا بودن کلیه تجهیزات انجام آزمایشات خواص مکانیکی جهت انجام آزمونهای کشش، فشار، خستگی، خمش، خزش، ضربه و سختی سنجی یکی از مجهزترین آزمایشگاههای این دانشکده می باشد. مهمترین این دستگاهها عبارتند از:
دستگاه کشش و فشار با ظرفیت 20 تن
دستگاه خستگی از نوع چرخشی-خمشی
دستگاه خستگی از نوع کشش
دستگاه سختی سنج دیجیتالی
علاوه بر موارد فوق، کلیه تجهیزات و لوازم بررسی های مربوط به خواص مکانیکی و به ویژه تحلیل شکست در این آزمایشگاه موجود است و با توجه به نیاز صنعت به این گونه بررسی ها و تحلیل ها، دائما بر تعداد مراجعات از صنایع مختلف افزوده می شود.