Logo image Logo image

جلسه آنلاین معاونت دانشجویی با دانشجویان

اطلاعیه
جلسه آنلاین معاونت دانشجویی با دانشجویان
تاریخ: 99/02/03

با توجه به تعطیلی دانشگاه ها به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، دومین جلسه آنلاین جهت ارتباط مستقیم دانشجویان با معاونت دانشجویی دانشکده، آقای دکتر علیزاده، روز سه شنبه 2 اردیبهشت برگزار می شود. در این جلسه دانشجویان می توانند پیشنهادات و نظرات خود را برای ارتقای فعالیت های فرهنگی و دانشجویی دانشکده جهت پویایی بیشتر اتمسفر دانشکده بیان کنند.

زمان جلسه: سه شنبه، 2 اردیبهشت، ساعت 15:15 الی 16:00.
نحوه ورود: لطفا پس از کلیک بر لینک زیر، به عنوان مهمان وارد شوید:
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/mse-stu